Đèn Huỳnh Quang

STT Ảnh Danh mục sản phẩm Hãng SX/Xuất xứ Đơn vị tính Đơn giá
1 Đèn Huỳnh Quang
1 Bộ đèn huỳnh quang có đui chống rung, chống bụi 3×36/40W (LPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
2 Bộ đèn huỳnh quang có đui chống rung, chống bụi 3×18/20W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
3 Bộ đèn huỳnh quang có đui chống rung, chống bụi 3×36/40W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
4 Bộ đèn huỳnh quang có đui chống rung, chống bụi 3×18/20W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
5 Bộ đèn huỳnh quang có phản quang chia sáng 2×36/40W (LPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
6 Bộ đèn huỳnh quang có phản quang tỏa rộng, giăng chống bụi 2×18/20W (LPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
7 Bộ đèn huỳnh quang có lá ngang tán xạ 2×36/40W (HPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
8 Bộ đèn huỳnh quang có đui chống rung, chống bụi 1×18/20W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
9 Bộ đèn huỳnh quang có đui chống rung, chống bụi 2×36/40W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
10 Bộ đèn huỳnh quang có đui chống rung, chống bụi 1×36/40W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
11 Bộ đèn huỳnh quang có đui chống rung, chống bụi 2×18/20W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
12 Bộ đèn huỳnh quang có đui chống rung, chống bụi 1×18/20W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
13 2×18/20W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
14 Bộ đèn huỳnh quang kiểu Batten 18/20W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
15 Bộ đèn huỳnh quang kiểu Batten 36/40W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
16 Bộ đèn huỳnh quang kiểu Batten 18/20W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
17 Bộ đèn huỳnh quang kiểu Batten 36/40W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
18 Bộ đèn huỳnh quang kiểu Batten 18/20W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
19 Bộ đèn huỳnh quang kiểu Batten 18/20W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
20 Bộ đèn huỳnh quang kiểu Batten 36/40W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
21 Bộ đèn huỳnh quang kiểu Batten 36/40W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
22 Bộ đèn huỳnh quang có chụp nhựa dạng tròn 18/20W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
23 Bộ đèn huỳnh quang có chụp nhựa dạng tròn 18/20W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
24 Bộ đèn huỳnh quang có chụp nhựa dạng tròn 36/40W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
25 Bộ đèn huỳnh quang có chụp nhựa dạng tròn 36/40W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
26 Bộ đèn huỳnh quang có chụp nhựa dạng tròn 18/20W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
27 Bộ đèn huỳnh quang có chụp nhựa dạng tròn 18/20W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
28 Bộ đèn huỳnh quang có chụp nhựa dạng tròn 36/40W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
29 Bộ đèn huỳnh quang có chụp nhựa dạng tròn 36/40W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
30 Bộ đèn huỳnh quang có chụp nhựa dạng Elip 18/20W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
31 Bộ đèn huỳnh quang có chụp nhựa dạng Elip 18/20W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
32 Bộ đèn huỳnh quang có chụp nhựa dạng Elip 36/40W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
33 Bộ đèn huỳnh quang có chụp nhựa dạng Elip 36/40W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
34 Bộ đèn huỳnh quang có chụp nhựa dạng Elip 18/20W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
35 Bộ đèn huỳnh quang có chụp nhựa dạng Elip 18/20W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
36 Bộ đèn huỳnh quang có chụp nhựa dạng Elip 36/40W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
37 Bộ đèn huỳnh quang có chụp nhựa dạng Elip 36/40W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
38 Đèn huỳnh quang dạng vát dùng gắn tường 1×18/20W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
39 Đèn huỳnh quang dạng vát dùng gắn tường 2×18/20W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
40 Đèn huỳnh quang dạng vát dùng gắn tường 1×36/40W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
41 Đèn huỳnh quang dạng vát dùng gắn tường 2×36/40W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
42 Đèn huỳnh quang dạng vát dùng gắn tường 1×18/20W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
43 Đèn huỳnh quang dạng vát dùng gắn tường 2×18/20W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
44 Đèn huỳnh quang dạng vát dùng gắn tường 1×36/40W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
45 Đèn huỳnh quang dạng vát dùng gắn tường 2×36/40W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
46 Bộ đèn huỳnh quang kiểu có phản quang toả rộng 1×18/20W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
47 Bộ đèn huỳnh quang kiểu có phản quang toả rộng 2×18/20W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
48 Bộ đèn huỳnh quang kiểu có phản quang toả rộng 1×36/40W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
49 Bộ đèn huỳnh quang kiểu có phản quang toả rộng 2×36/40W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
50 Bộ đèn huỳnh quang kiểu có phản quang toả rộng 1×18/20W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
51 Bộ đèn huỳnh quang kiểu có phản quang toả rộng 2×18/20W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
52 Bộ đèn huỳnh quang kiểu có phản quang toả rộng 1×36/40W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
53 Bộ đèn huỳnh quang kiểu có phản quang toả rộng 2×36/40W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
54 Bộ đèn huỳnh quang có lưới thép bảo vệ 1×18/20W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
55 Bộ đèn huỳnh quang có lưới thép bảo vệ 2×18/20W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
56 Bộ đèn huỳnh quang có lưới thép bảo vệ 1×36/40W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
57 Bộ đèn huỳnh quang có phản quang tỏa rộng, giăng chống bụi 1×18/20W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
58 Bộ đèn huỳnh quang có phản quang tỏa rộng, giăng chống bụi 1×36/40W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
59 Bộ đèn huỳnh quang có phản quang tỏa rộng, giăng chống bụi 2×36/40W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
60 Bộ đèn huỳnh quang có phản quang hắt thẳng bản nhỏ 1×18/20W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
61 Bộ đèn huỳnh quang có phản quang hắt thẳng bản nhỏ 2×18/20W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
62 Bộ đèn huỳnh quang có phản quang hắt thẳng bản nhỏ 1×36/40W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
63 Bộ đèn huỳnh quang có phản quang hắt thẳng bản nhỏ 2×36/40W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
64 Bộ đèn huỳnh quang có phản quang hắt thẳng bản nhỏ 1×18/20W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
65 Bộ đèn huỳnh quang có phản quang hắt thẳng bản nhỏ 2×18/20W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
66 Bộ đèn huỳnh quang có phản quang hắt thẳng bản nhỏ 1×36/40W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
67 Bộ đèn huỳnh quang có phản quang hắt thẳng bản nhỏ 2×36/40W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
68 Bộ đèn huỳnh quang có phản quang 1 phía hắt xuống, gắn tường 1×18/20W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
69 Bộ đèn huỳnh quang có phản quang 1 phía hắt xuống, gắn tường 1×36/40W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
70 Bộ đèn huỳnh quang có phản quang 1 phía hắt xuống, gắn tường 2×36/40W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
71 Bộ đèn huỳnh quang có phản quang chia sáng 2×18/20W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
72 Bộ đèn huỳnh quang có phản quang chia sáng 2×18/20W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
73 Bộ đèn huỳnh quang có phản quang chia sáng 2×36/40W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
74 Đèn tuýp Sino – Vanlock 1×36/40W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
75 Đèn tuýp Sino – Vanlock 2×36/40W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
76 Bộ đèn lớp học FS 40/36×1 CM1*E – Rạng Đông Rạng Đông chiếc Liên hệ
77 Bộ đèn lớp học FS 40/36×1 CM1*EH – Rạng Đông Rạng Đông chiếc Liên hệ
78 Bộ đèn chiếu sáng lớp học FS 40/36×2 CM1*E – Rạng Đông Rạng Đông chiếc 649.000 VND
79 Bộ đèn chiếu sáng lớp học FS 40/36×2 CM1*EH – Rạng Đông Rạng Đông chiếc 590.000 VND
80 Bộ đèn chiếu bảng FS 40/36×1 CM1*EH BACS – Rạng Đông Rạng Đông chiếc 532.400 VND
81 Bộ đèn chiếu bảng FS 40/36×1 CM1*E BACS – Rạng Đông Rạng Đông chiếc 561.000 VND
82 Máng đèn huỳnh quang Phân quang đôi 0,6m – FS 20/18×2 M2 PQ Rạng Đông chiếc Liên hệ
83 Máng đèn huỳnh quang Mica đôi 0,6m – FS 20/18×2 M2 MC – Rạng Đông Rạng Đông chiếc Liên hệ
84 Máng đèn huỳnh quang Phân quang đơn 0,6 m – FS 20/18×1 M2 PQ Rạng Đông chiếc Liên hệ
85 Máng đèn huỳnh quang Mica đơn 0,6m – FS 20/18×1 M2 MC – Rạng Đông Rạng Đông chiếc Liên hệ
86 Máng đèn huỳnh quang Phân quang đôi 1m2 – FS 40/36×2 M2 PQ Rạng Đông chiếc Liên hệ
87 Máng đèn huỳnh quang Mica đôi 1m2 – FS 40/36×2 M2 MC Rạng Đông chiếc Liên hệ
88 Máng đèn huỳnh quang Phân quang đơn 1m2 FS 40/36×1 M2 PQ Rạng Đông chiếc Liên hệ
89 Máng đèn huỳnh quang Mica đơn 1m2 Rạng Đông – FS 40/36×1 M2 MC Rạng Đông chiếc Liên hệ
90 Máng đèn huỳnh quang âm trần 3 bóng 1m2 – FS 40/36 x 3 M6 Rạng Đông chiếc Liên hệ
91 Máng đèn huỳnh quang âm trần 2 bóng 1m2 FS 40/36 x 2 M6 – Rạng Đông Rạng Đông chiếc Liên hệ
92 Máng đèn huỳnh quang 4 bóng 1m2 Rạng Đông – FS 40/36 x 4 M6 Rạng Đông chiếc Liên hệ
93 Máng đèn huỳnh quang 4 bóng 0,6 m – FS 20/18 x 4 M6 Rạng Đông chiếc Liên hệ
94 Máng đèn huỳnh quang FS 20/18 x 3 M6 – Rạng Đông Rạng Đông chiếc Liên hệ
95 Chao doanh nghiệp FS 40/36 x 2 CM2 – Rạng Đông Rạng Đông chiếc Liên hệ
96 Chao đèn huỳnh quang cho doanh nghiệp, loại đơn FS 40/36 x 1 CM2 Rạng Đông chiếc Liên hệ
97 Chao đèn huỳnh quang doanh nghiệp loại đơn FS 40/36 x 1 CM3 Rạng Đông chiếc Liên hệ
98 Chao đèn huỳnh quang cho doanh nghiệp, loại đôi FS 40/36 x 2 CM3 Rạng Đông chiếc Liên hệ
99 Máng đèn huỳnh quang đơn bóng 0,6m FS 20/18 x 1 M9 Rạng Đông chiếc Liên hệ
100 Máng đèn huỳnh quang đơn 1m2 Rạng đông FS 40/36 x 1 M9 Rạng Đông chiếc Liên hệ
101 Máng đèn huỳnh quang đôi 1m2 FS 40/36 x 2 M9 Rạng Đông chiếc Liên hệ
102 Đèn huỳnh quang chống ẩm Rạng Đông D LN CA/1x36W Rạng Đông chiếc Liên hệ
103 Đèn huỳnh quang chống ẩm đôi 1m2 Rạng Đông D LN CA/2x36W Rạng Đông chiếc Liên hệ
104 Đèn huỳnh quang chống ẩm đôi 0,6m Rạng Đông D LN CA/2x18W Rạng Đông chiếc Liên hệ
105 Máng đèn âm trần 2 bóng 1,2 m Paragon – PRFJ236 ( thanh ngang bằng nhôm sọc, thanh dọc bằng inox) Paragon chiếc Liên hệ
106 Máng đèn âm trần 3 bóng 1,2 m Paragon – PRFJ336 ( thanh ngang bằng nhôm sọc, thanh dọc bằng inox) Paragon chiếc Liên hệ
107 Máng đèn âm trần 4 bóng 1,2 m Paragon – PRFJ436 ( thanh ngang bằng nhôm sọc, thanh dọc bằng inox) Paragon chiếc Liên hệ

>>Đèn Led âm trần (Downlight)

>>>Đèn led dây

Baidu
map