Trang chủ»phụ kiện hdpe hàn»Tê thu hàn HDPE

Tê thu hàn HDPE

Tê thu hàn HDPE

Tê thu hàn

te-thu-t

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Phụ kiện dùng để chia đường ống HDPE xuống nhánh kích thước nhỏ hơn, dùng phương pháp hàn đối đầu

1. Thành phần chính: Nhựa PE100
2. Công nghệ sản xuất: Đúc & tiện
3. Loại hàng: Tê thu hàn
4. Nơi sản xuất: TQ, Malaysia
5. Phương pháp nối: Hàn nối đầu
6. Màu sắc: Đen
7. Phương thức đóng gói: Bao tải
8. Khả năng sản xuất: Cont 40ft/ tháng

STT

Kích thước Áp lực PN10 Đơn giá Áp lực PN16 Đơn giá
(mm) (Độ dày mm) (Độ dày mm)

1

63 x 50 x 63 3.8 x 3.0 x 3.8 50,736 5.8 x 4.6 x 5.8 Liên hệ
2 75 x 50 x 75 4.5 x 3.0 x 4.5 74,256 6.8 x 4.6 x 6.8

Liên hệ

3

75 x 63 x 75 4.5 x 3.8 x 4.5 78,512 6.8 x 5.8 x 6.8 Liên hệ
4 90 x 50 x 90 5.4 x 3.0 x 5.4 103,712 8.2 x 4.6 x 8.2

Liên hệ

5

90 x 63 x 90 5.4 x 3.8 x 5.4 107,968 8.2 x 5.8 x 8.2 Liên hệ
6 90 x 75 x 90 5.4 x 4.5 x 4.5 114,800 8.2 x 6.8 x 8.2

Liên hệ

7

110 x 50 x 110 6.6 x 3.0 x 6.6 161,168 10.0 x 4.6 x 10.0 Liên hệ
8 110 x 63 x 110 6.6 x 3.8 x 6.6 158,704 10.0 x 5.8 x 10.0

Liên hệ

9

110 x 75 x 110 6.6 x 4.5 x 6.6 177,184 10.0 x 6.8 x 10.0 Liên hệ
10 110 x 90 x 110 6.6 x 5.4 x 6.6 183,904 10.0 x 8.2 x 10.0

Liên hệ

11

125 x 63 x 125 7.4 x 3.8 x 7.4 234,640 11.4 x 5.8 x 11.4 Liên hệ
12 125 x 75 x 125 7.4 x 4.5 x 7.4 255,696 11.4 x 6.8 x 11.4

Liên hệ

13

125 x 90 x 125 7.4 x 5.4 x 7.4 285,936 11.4 x 8.2 x 11.4 Liên hệ
14 125 x 110 x 125 7.4 x 6.6 x 7.4 291,088 11.4 x 10.0 x 11.4

Liên hệ

15

140 x 63 x 140 8.3 x 3.8 x 8.3 511,392 12.7 x 5.8 x 12.7 Liên hệ
16 140 x 75 x 140 8.3 x 4.5 x 8.3 531,664 12.7 x 6.8 x 12.7

Liên hệ

17

140 x 90 x 140 8.3 x 5.4 x 8.3 613,424 12.7 x 8.2 x 12.7 Liên hệ
18 140 x 110 x 140 8.3 x 6.6 x 8.3 643,776 12.7 x 10.0 x 12.7

Liên hệ

19

140 x 125 x 140 8.3 x 7.4 x 8.3 700,336 12.7 x 11.4 x 12.7 Liên hệ
20 160 x 63 x 160 9.5 x 3.8 x 9.5 347,760 14.6 x 5.8 x 14.6

Liên hệ

21

160 x 75 x 160 9.5 x 4.5 x 9.5 367,920 14.6 x 6.8 x 14.6 Liên hệ
22 160 x 90 x160 9.5 x 5.4 x 9.5 378,000 14.6 x 8.2 x 14.6

Liên hệ

23

160 x 110 x 160 9.5 x 6.6 x 9.5 393,120 14.6 x 10.0 x 14.6 Liên hệ
24 160 x 125 x 160 9.5 x 7.4 x 9.5 418,544 14.6 x 11.4 x 14.6

Liên hệ

25

180 x 90 x 180 10.7 x 5.4 x 10.7 890,176 16.4 x 8.2 x 16.4 Liên hệ
26 180 x 110 x 180 10.7 x 6.6 x 10.7 894,432 16.4 x 10.0 x 16.4

Liên hệ

27

180 x 160 x 180 10.7 x 9.5 x 10.7 919,632 16.4 x 14.6 x 16.4 Liên hệ
28 200 x 63 x 200 11.9 x 3.8 x 11.9 546,784 18.2 x 5.8 x 18.2

Liên hệ

29

200 x 75 x 200 11.9 x 4.5 x 11.9 571,312 18.2 x 6.8 x 18.2 Liên hệ
30 200 x 90 x 200 11.9 x 5.4 x 11.9 582,176 18.2 x 8.2 x 18.2

Liên hệ

31

200 x 110 x 200 11.9 x 6.6 x 11.9 603,232 18.2 x 10.0 x 18.2 Liên hệ
32 200 x 125 x 200 11.9 x 7.4 x 11.9 909,664 18.2 x 11.4 x 18.2

Liên hệ

33

200 x 160 x 200 11.9 x 9.5 x 11.9 797,328 18.2 x 14.6 x 18.2 Liên hệ
34 225 x 63 x 225 13.4 x 3.8 x 13.4 1,093,568 20.5 x 5.8 x 20.5

Liên hệ

35

225 x 75 x 225 13.4 x 4.5 x 13.4 1,104,544 20.5 x 6.8 x 20.5 Liên hệ
36 225 x 90 x 225 13.4 x 5.4 x 13.4 1,124,816 20.5 x 8.2 x 20.5

Liên hệ

37

225 x 110 x 225 13.4 x 6.6 x 13.4 1,145,872 20.5 x 10.0 x 20.5 Liên hệ
38 225 x 160 x 225 13.4 x 9.5 x 13.4 1,261,456 20.5 x 14.6 x 20.5

Liên hệ

39

225 x 200 x 225 13.4 x 11.9 x 13.4 1,373,792 20.5 x 18.2 x 20.5 Liên hệ
40 250 x 63 x 250 14.8 x 3.8 x 14.8 1,380,512 22.7 x 5.8 x 22.7

Liên hệ

41

250 x 75 x 250 14.8 x 4.5 x 14.8 1,350,048 22.7 x 6.8 x 22.7 Liên hệ
42 250 x 90 x 250 14.8 x 5.4 x 14.8 1,350,048 22.7 x 8.2 x 22.7

Liên hệ

43

250 x 110 x 250 14.8 x 6.6 x 14.8 1,145,088 22.7 x 10.0 x 22.7 Liên hệ
44 250 x 160 x 250 14.8 x 9.5 x 14.8 1,518,832 22.7 x 14.6 x 22.7

Liên hệ

45

250 x 200 x 25 14.8 x 11.9 x 14.8 1,594,656 22.7 x 18.2 x 22.7 Liên hệ
46 250 x 225 x 250 14.8 x 13.4 x 14.8 1,738,240 22.7 x 20.5 x 22.7

Liên hệ

47

280 x 110 x 280 16.6 x 6.6 x 16.6 2,525,376 25.4 x 10.0 x 25.4 Liên hệ
48 280 x 160 x 280 16.6 x 9.5 x 16.6 3,221,568 25.4 x 14.6 x 25.4

Liên hệ

49

280 x 200 x 280 16.6 x 11.9 x 16.6 3,797,024 25.4 x 18.2 x 25.4 Liên hệ
50 280 x 250 x 280 16.6 x 14.8 x 16.6 4,218,928 25.4 x 22.7 x 25.4

Liên hệ

51

315 x 90 x 315 18.7 x 5.4 x 18.7 1,604,960 28.6 x 8.2 x 28.6 Liên hệ
52 315 x 110 x 315 18.7 x 6.6 x 18.7 1,789,648 28.6 x 10.0 x 28.6

Liên hệ

53

315 x 125 x 315 18.7 x 74 x 18.7 2,403,072 28.6 x 11.4 x 28.6 Liên hệ
54 315 x 160 x 315 18.7 x 9.5 x 18.7 2,024,288 28.6 x 14.6 x 28.6

Liên hệ

55

315 x 200 x 315 18.7 x 11.9 x 18.7 2,117,136 28.6 x 18.2 x 28.6

Liên hệ

56

315 x 225 x 315 18.7 x 13.4 x 18.7 2,700,096 28.6 x 20.5 x 28.6 Liên hệ
57 315 x 250 x 315 18.7 x 14.8 x 18.7 2,639,392 28.6 x 22.7 x 28.6

Liên hệ

58

355 x 110 x 355 21.1 x 6.6 x 21.1 2,812,320 32.2 x 10.0 x 32.2 Liên hệ
59 355 x 160 x 355 21.1 x 9.5 x 21.1 2,914,464 32.2 x 14.6 x 32.2

Liên hệ

60

355 x 200 x 355 21.1 x 11.9 x 21.1 2,965,872 32.2 x 18.2 x 32.2 Liên hệ
61 355 x 250 x 355 21.1 x 14.8 x 21.1 4,421,424 32.2 x 22.7 x 32.2

Liên hệ

62

355 x 315 x 355 21.1 x 18.7 x 21.1 7,594,048 32.2 x 28.6 x 32.2 Liên hệ
63 400 x 110 x 400 23.7 x 6.6 x 23.7 3,691,520 36.3 x 10.0 x 36.3

Liên hệ

64

400 x 160 x 400 23.7 x 9.5 x 23.7 3,721,088 36.3 x 14.6 x 36.3 Liên hệ
65 400 x 200 x 400 23.7 x 11.9 x 23.7 3,740,464 36.3 x 18.2 x 36.3

Liên hệ

66

400 x 250 x 400 23.7 x 14.8 x 23.7 5,011,104 36.3 x 22.7 x 36.3 Liên hệ
67 400 x 315 x 400 23.7 x 18.7 x 23.7 5,164,768 36.3 x 28.6 x 36.3

Liên hệ

68

450 x 110 x 450 26.7 x 6.6 x 26.7 8,437,856 40.9 x 10.0 x 40.9 Liên hệ
69 450 x 160 x 450 26.7 x 9.5 x 26.7 10,125,360 40.9 x 14.6 x 40.9

Liên hệ

70

450 x 200 x 450 26.7 x 11.9 x 26.7 10,547,264 40.9 x 18.2 x 40.9 Liên hệ
71 450 x 250 x 450 26.7 x 14.8 x 26.7 12,656,672 40.9 x 22.7 x 40.9

Liên hệ

72

450 x 315 x 450 26.7 x 18.7 x 26.7 13,922,384 40.9 x 28.6 x 40.9 Liên hệ
73 450 x 400 x 450 26.7 x 23.7 x 26.7 16,875,600 40.9 x 36.3 x 40.9

Liên hệ

74

500 x 110 x 500 9,703,568 Liên hệ
75 500 x 160 x 500 10,969,168

Liên hệ

76

500 x 200 x 500 12,656,672 Liên hệ
77 500 x 250 x 500 13,500,480

Liên hệ

78

500 x 315 x 500 16,875,600 Liên hệ
79 500 x 400 x 500 18,563,216

Liên hệ

80

560 x 110 x 560 21,094,528 Liên hệ
81 560 x 160 x 560 21,938,336

Liên hệ

82

560 x 200 x 560 23,625,840 Liên hệ
83 560 x 250 x 560 25,313,456

Liên hệ

84

560 x 315 x560 28,688,576 Liên hệ
85 560 x 400 x560 33,751,200

Liên hệ

86

560 x 500 x 560 40,501,440 Liên hệ
87 630 x 110 x 630 19,406,912

Liên hệ

88

630 x 160 x 630 21,094,528 Liên hệ
89 630 x 200 x 630 21,938,336

Liên hệ

90

630 x 250 x 630 22,782,032 Liên hệ
91 630 x 315 x 630 25,313,456

Liên hệ

92

630 x 400 x 630 26,157,152 Liên hệ
93 630 x 500 x 630 29,532,272

Liên hệ

Baidu
map