Cầu dao điện

STT Ảnh Danh mục sản phẩm Hãng SX/Xuất xứ Đơn vị tính Đơn giá
1 Cầu dao điện
1 Cầu dao điện 2 pha 15A/600V – Vinakip Vinakip chiếc 18.000 VND
2 Cầu dao điện 2 pha 20A/600V – Vinakip Vinakip chiếc 26.000 VND
3 Cầu dao điện 2 pha 30A/600V – Vinakip Vinakip chiếc 29.000 VND
4 Cầu dao điện đảo chiều 2 pha 30A/600V – Vinakip Vinakip chiếc 35.000 VND
5 Cầu dao điện đảo chiều 2 pha 60A/600V – Vinakip Vinakip chiếc 74.000 VND
6 Cầu dao điện 2 pha 60A/600V – Vinakip Vinakip chiếc 66.000 VND
7 Cầu dao điện 2 pha 100A/600V – Vinakip Vinakip chiếc 182.000 VND
8 Cầu dao điện đảo chiều 2 pha 100A/600V – Vinakip Vinakip chiếc 210.000 VND
9 Cầu dao điện 3 pha 30A/600V – Vinakip Vinakip chiếc 49.000 VND
10 Cầu dao điện 3 pha 60A/600V – Vinakip Vinakip chiếc 99.000 VND
11 Cầu dao điện 3 pha 100A/600V – Vinakip Vinakip chiếc 276.000 VND
12 Cầu dao điện 3 pha 150A/600V – Vinakip Vinakip chiếc 321.000 VND
13 Cầu dao điện đảo chiều 3 pha 30A/600V – Vinakip Vinakip chiếc 50.000 VND
14 Cầu dao điện đảo chiều 3 pha 60A/600V – Vinakip Vinakip chiếc 120.000 VND
15 Cầu dao điện đảo chiều 3 pha 100A/600V – Vinakip Vinakip chiếc 315.000 VND
16 Cầu dao hộp 3 pha 3 cực 100A – 660V Vinakip ( CDH 3P 100A ) Vinakip chiếc 805.000 VND
17 Cầu dao hộp 3 pha 3 cực 150A – 660V Vinakip ( CDH 3P 150A ) Vinakip chiếc 905.000 VND
18 Cầu dao hộp 3 pha 3 cực 200A – 660V Vinakip ( CDH 3P 200A ) Vinakip chiếc 1.012.000 VND
19 Cầu dao hộp 3 pha 3 cực 250A – 660V Vinakip ( CDH 3P 250A ) Vinakip chiếc 1.837.000 VND
20 Cầu dao hộp 3 pha 3 cực 300A – 660V Vinakip ( CDH 3P 300A ) Vinakip chiếc 2.079.000 VND
21 Cầu dao hộp 3 pha 3 cực 400A – 660V Vinakip ( CDH 3P 400A ) Vinakip chiếc 2.244.000 VND
22 Cầu dao hộp 3 pha 3 cực 500A – 660V Vinakip ( CDH 3P 500A ) Vinakip chiếc 2.728.000 VND
23 Cầu dao hộp 3 pha 3 cực 630A – 660V Vinakip ( CDH 3P 630A ) Vinakip chiếc 5.100.000 VND
24 Cầu dao hộp 3 pha 3 cực 800A – 660V Vinakip ( CDH 3P 800A ) Vinakip chiếc 6.180.000 VND
25 Cầu dao hộp 3 pha 3 cực 1000A – 660V Vinakip ( CDH 3P 1000A ) Vinakip chiếc 6.290.000 VND
26 Cầu dao hộp Vinakip 3 pha 4 cực 100A – 660V ( CHD3P4C 100A ) Vinakip chiếc 1.100.000 VND
27 Cầu dao hộp Vinakip 3 pha 4 cực 150A – 660V ( CHD3P4C 150A ) Vinakip chiếc 1.320.000 VND
28 Cầu dao hộp Vinakip 3 pha 4 cực 200A – 660V ( CHD3P4C 200A ) Vinakip chiếc 1.450.000 VND
29 Cầu dao hộp Vinakip 3 pha 4 cực 250A – 660V ( CHD3P4C 250A ) Vinakip chiếc 2.480.000 VND
30 Cầu dao hộp Vinakip 3 pha 4 cực 300A – 660V ( CHD3P4C 300A ) Vinakip chiếc 2.590.000 VND
31 Cầu dao hộp Vinakip 3 pha 4 cực 400A – 660V ( CHD3P4C 400A ) Vinakip chiếc 2.827.000 VND
32 Cầu dao hộp Vinakip 3 pha 4 cực 500A – 660V ( CHD3P4C 500A ) Vinakip chiếc 3.597.000 VND
33 Cầu dao hộp Vinakip 3 pha 4 cực 630A – 660V ( CHD3P4C 630A ) Vinakip chiếc 7.293.000 VND
34 Cầu dao hộp đảo chiều Vinakip 3 pha 4 cực 100A – CDH3P4CĐ 100A Vinakip chiếc 1.254.000 VND
35 Cầu dao hộp đảo chiều Vinakip 3 pha 4 cực 150A – CDH3P4CĐ 150A Vinakip chiếc 1.386.000 VND
36 Cầu dao hộp đảo chiều Vinakip 3 pha 4 cực 200A – CDH3P4CĐ 200A Vinakip chiếc 1.716.000 VND
37 Cầu dao hộp đảo chiều Vinakip 3 pha 4 cực 250A – CDH3P4CĐ 250A Vinakip chiếc 3.442.000 VND
38 Cầu dao hộp đảo chiều Vinakip 3 pha 4 cực 300A – CDH3P4CĐ 300A Vinakip chiếc 3.553.000 VND
39 Cầu dao hộp đảo chiều Vinakip 3 pha 4 cực 400A – CDH3P4CĐ 400A Vinakip chiếc 4.565.000 VND
40 Cầu dao hộp đảo chiều Vinakip 3 pha 4 cực 630A – CDH3P4CĐ 630A Vinakip chiếc 7.843.000 VND
41 Cầu dao hộp đảo chiều Vinakip 3 pha 4 cực 800A – CDH3P4CĐ 800A Vinakip chiếc 8.987.000 VND
42 Cầu dao hộp đảo chiều Vinakip 3 pha 4 cực 1000A – CDH3P4CĐ 1000A Vinakip chiếc 9.581.000 VND
43 Cầu dao hộp đảo chiều Vinakip 3 pha 4 cực 1200A – CDH3P4CĐ 1200A Vinakip chiếc 10.923.000 VND
44 Cầu dao hộp đảo chiều Vinakip 3 pha 4 cực 1600A – CDH3P4CĐ 1600A Vinakip chiếc 20.680.000 VND
45 Cầu dao hộp đảo chiều Vinakip 3 pha 4 cực 2000A – CDH3P4CĐ 2000A Vinakip chiếc 23.969.000 VND
46 Cầu dao hộp đảo chiều Vinakip 3 pha 4 cực 2500A – CDH3P4CĐ 2500A Vinakip chiếc 31.724.000 VND
47 Cầu dao hộp đảo chiều Vinakip 3 pha 4 cực 3000A – CDH3P4CĐ 3000A Vinakip chiếc 36.718.000 VND
48 Cầu dao hộp Vinakip đảo chiều 3 pha 3 cực 100A – CDH3PĐ 100A Vinakip chiếc 869.000 VND
49 Cầu dao hộp Vinakip đảo chiều 3 pha 3 cực 150A – CDH3PĐ 150A Vinakip chiếc 968.000 VND
50 Cầu dao hộp Vinakip đảo chiều 3 pha 3 cực 150A – CDH3PĐ 150A Vinakip chiếc 968.000 VND
51 Cầu dao hộp Vinakip đảo chiều 3 pha 3 cực 200A – CDH3PĐ 200A Vinakip chiếc 1.342.000 VND
52 Cầu dao hộp Vinakip đảo chiều 3 pha 3 cực 250A – CDH3PĐ 250A Vinakip chiếc 2.475.000 VND
53 Cầu dao hộp Vinakip đảo chiều 3 pha 3 cực 400A – CDH3PĐ 400A Vinakip chiếc 3.210.000 VND
54 Cầu dao hộp Vinakip đảo chiều 3 pha 3 cực 630A – CDH3PĐ 630A Vinakip chiếc 5.522.000 VND
55 Cầu dao hộp Vinakip đảo chiều 3 pha 3 cực 800A – CDH3PĐ 800A Vinakip chiếc 6.688.000 VND
56 Cầu dao hộp Vinakip đảo chiều 3 pha 3 cực 1000A – CDH3PĐ 1000A Vinakip chiếc 6.952.000 VND
57 Cầu dao hộp Vinakip đảo chiều 3 pha 3 cực 1200A – CDH3PĐ 1200A Vinakip chiếc 8.602.000 VND
58 Cầu dao hộp Vinakip đảo chiều 3 pha 3 cực 1600A – CDH3PĐ 1600A Vinakip chiếc 15.224.000 VND
59 Cầu dao hộp Vinakip đảo chiều 3 pha 3 cực 2000A – CDH3PĐ 2000A Vinakip chiếc 17.094.000 VND
60 Cầu dao hộp Vinakip đảo chiều 3 pha 3 cực 2500A – CDH3PĐ 2500A Vinakip chiếc 25.399.000 VND
61 Cầu dao hộp Vinakip đảo chiều 3 pha 3 cực 3000A – CDH3PĐ 3000A Vinakip chiếc 30.910.000 VND
62 Cầu dao hộp đóng cắt nhanh Vinakip 3 pha 3 cực 660V – 100A ( CDH3PĐCN 100A) Vinakip chiếc 851.000 VND
63 Cầu dao hộp đóng cắt nhanh Vinakip 3 pha 3 cực 660V – 150A ( CDH3PĐCN 150A) Vinakip chiếc 952.000 VND
64 Cầu dao hộp đóng cắt nhanh Vinakip 3 pha 3 cực 660V – 200A ( CDH3PĐCN 200A) Vinakip chiếc 1.058.000 VND
65 Cầu dao hộp đóng cắt nhanh Vinakip 3 pha 3 cực 660V – 250A ( CDH3PĐCN 250A) Vinakip chiếc 1.881.000 VND
66 Cầu dao hộp đóng cắt nhanh Vinakip 3 pha 3 cực 660V – 300A ( CDH3PĐCN 300A) Vinakip chiếc 2.123.000 VND
67 Cầu dao hộp đóng cắt nhanh Vinakip 3 pha 3 cực 660V – 400A ( CDH3PĐCN 400A) Vinakip chiếc 2.288.000 VND
68 Cầu dao hộp đóng cắt nhanh Vinakip 3 pha 3 cực 660V – 500A ( CDH3PĐCN 500A) Vinakip chiếc 2.783.000 VND
69 Cầu dao hộp đóng cắt nhanh Vinakip 3 pha 3 cực 660V – 630A ( CDH3PĐCN 630A) Vinakip chiếc 5.148.000 VND
70 Cầu dao hộp đóng cắt nhanh Vinakip 3 pha 3 cực 660V – 800A ( CDH3PĐCN 800A) Vinakip chiếc 6.303.000 VND

>>>Ổ cắm công tắc Sino – Vanlock

>>>Thiết bị điện khác – Vật tư phụ

Baidu
map