Trang chủ»Sản Phẩm»Dây và cáp điện»Dây cáp điện Cadisun

Dây cáp điện Cadisun

STT Ảnh Danh mục sản phẩm Hãng SX/Xuất xứ Đơn vị tính Đơn giá
1 Dây cáp điện Cadisun
1 Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1×16 CADISUN mét dài 22.901 VND
2 Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1×25 CADISUN mét dài 35.625 VND
3 Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1×35 CADISUN mét dài 50.002 VND
4 Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1×50 CADISUN mét dài 71.130 VND
5 Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1×70 CADISUN mét dài 96.335 VND
6 Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1×95 CADISUN mét dài 135.035 VND
7 Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1×120 CADISUN mét dài 168.689 VND
8 Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1×150 CADISUN mét dài 209.785 VND
9 Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1×185 CADISUN mét dài 262.516 VND
10 Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1×240 CADISUN mét dài 338.839 VND
11 Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1×300 CADISUN mét dài 424.145 VND
12 Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1×400 CADISUN mét dài 557.853 VND
13 Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1×500 CADISUN mét dài 697.863 VND
14 Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1×630 CADISUN mét dài 880.010 VND
15 Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1×800 CADISUN mét dài 1.121.155 VND
16 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1×1,5 CADISUN mét dài 3.410 VND
17 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1×2,5 CADISUN mét dài 5.014 VND
18 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1×4 CADISUN mét dài 7.216 VND
19 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1×6 CADISUN mét dài 10.234 VND
20 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1×10 CADISUN mét dài 15.695 VND
21 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1×16 CADISUN mét dài 23.857 VND
22 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1×25 CADISUN mét dài 36.709 VND
23 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1×35 CADISUN mét dài 51.127 VND
24 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1×50 CADISUN mét dài 72.051 VND
25 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1×70 CADISUN mét dài 98.650 VND
26 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1×95 CADISUN mét dài 136.934 VND
27 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1×120 CADISUN mét dài 171.296 VND
28 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1×150 CADISUN mét dài 213.180 VND
29 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1×185 CADISUN mét dài 266.979 VND
30 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1×240 CADISUN mét dài 342.706 VND
31 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1×300 CADISUN mét dài 429.005 VND
32 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1×400 CADISUN mét dài 564.092 VND
33 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1×500 CADISUN mét dài 705.713 VND
34 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1×630 CADISUN mét dài 889.268 VND
35 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1×800 CADISUN mét dài 1.132.405 VND
36 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 2×1,5 CADISUN mét dài 6.462 VND
37 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 2×2,5 CADISUN mét dài 9.726 VND
38 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 2×4 CADISUN mét dài 14.331 VND
39 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 2×6 CADISUN mét dài 22.792 VND
40 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 2×10 CADISUN mét dài 34.064 VND
41 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 2×16 CADISUN mét dài 51.708 VND
42 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 2×25 CADISUN mét dài 78.992 VND
43 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 2×35 CADISUN mét dài 108.555 VND
44 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×1,5 CADISUN mét dài 11.867 VND
45 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×2,5 CADISUN mét dài 16.695 VND
46 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×4 CADISUN mét dài 23.527 VND
47 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×6 CADISUN mét dài 32.858 VND
48 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×10 CADISUN mét dài 49.454 VND
49 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×16 CADISUN mét dài 74.437 VND
50 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×25 CADISUN mét dài 114.513 VND
51 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×35 CADISUN mét dài 158.017 VND
52 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×50 CADISUN mét dài 222.507 VND
53 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×70 CADISUN mét dài 305.417 VND
54 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×95 CADISUN mét dài 423.988 VND
55 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×120 CADISUN mét dài 529.438 VND
56 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×150 CADISUN mét dài 658.923 VND
57 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×185 CADISUN mét dài 824.668 VND
58 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×240 CADISUN mét dài 1.058.323 VND
59 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×250 CADISUN mét dài Liên hệ
60 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×300 CADISUN mét dài 1.322.269 VND
61 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×400 CADISUN mét dài 1.736.688 VND
62 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×2,5+1×1,5 CADISUN mét dài 19.492 VND
63 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×4+1×2,5 CADISUN mét dài 28.757 VND
64 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×6+1×4 CADISUN mét dài 39.327 VND
65 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×10+1×6 CADISUN mét dài 58.939 VND
66 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×16 +1×10 CADISUN mét dài 89.351 VND
67 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×25+1×16 CADISUN mét dài 137.311 VND
68 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×35+1×16 CADISUN mét dài 180.523 VND
69 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×35+1×25 CADISUN mét dài 194.093 VND
70 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×50+1×25 CADISUN mét dài 258.792 VND
71 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×50+1×35 CADISUN mét dài 273.695 VND
72 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×70+1×35 CADISUN mét dài 355.015 VND
73 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×70+1×50 CADISUN mét dài 376.816 VND
74 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×95+1×50 CADISUN mét dài 494.066 VND
75 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×95+1×70 CADISUN mét dài 521.641 VND
76 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×120+1×70 CADISUN mét dài 627.291 VND
77 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×120+1×95 CADISUN mét dài 666.454 VND
78 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×150+1×70 CADISUN mét dài 754.123 VND
79 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×150+1×95 CADISUN mét dài 794.656 VND
80 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×150+1×120 CADISUN mét dài 829.538 VND
81 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×185+1×95 CADISUN mét dài 958.366 VND
82 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×185+1×120 CADISUN mét dài 995.512 VND
83 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×185+1×150 CADISUN mét dài 1.038.347 VND
84 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×240+1×120 CADISUN mét dài 1.225.836 VND
85 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×240+1×150 CADISUN mét dài 1.268.892 VND
86 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×240+1×185 CADISUN mét dài 1.324.149 VND
87 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×300+1×150 CADISUN mét dài 1.531.133 VND
88 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3×300+1×185 CADISUN mét dài 1.586.653 VND
89 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 4×1,5 CADISUN mét dài 14.689 VND
90 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 4×2,5 CADISUN mét dài 21.261 VND
91 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 4×4 CADISUN mét dài 31.451 VND
92 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 4×6 CADISUN mét dài 42.608 VND
93 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 4×10 CADISUN mét dài 64.862 VND
94 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 4×16 CADISUN mét dài 98.217 VND
95 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 4×25 CADISUN mét dài 151.011 VND
96 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 4×35 CADISUN mét dài 208.849 VND
97 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 4×50 CADISUN mét dài 295.087 VND
98 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 4×70 CADISUN mét dài 405.374 VND
99 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 4×95 CADISUN mét dài 561.135 VND
100 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 4×120 CADISUN mét dài 701.651 VND
101 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 4×150 CADISUN mét dài 872.543 VND
102 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 4×185 CADISUN mét dài 1.093.785 VND
103 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 4×240 CADISUN mét dài 1.403.158 VND
104 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 4×300 CADISUN mét dài 1.753.975 VND
105 Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 4×400 CADISUN mét dài 2.308.460 VND
106 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 2×1.5 CADISUN mét dài 12.677 VND
107 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 2×2.5 CADISUN mét dài 16.465 VND
108 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 2×4 CADISUN mét dài 22.127 VND
109 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 2×6 CADISUN mét dài 28.110 VND
110 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 2×10 CADISUN mét dài 40.187 VND
111 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 2×16 CADISUN mét dài 57.888 VND
112 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 2×25 CADISUN mét dài 88.109 VND
113 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 2×35 CADISUN mét dài 118.157 VND
114 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 2×50 CADISUN mét dài 164.715 VND
115 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 2×70 CADISUN mét dài 223.638 VND
116 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 2×95 CADISUN mét dài 310.261 VND
117 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 2×120 CADISUN mét dài 385.089 VND
118 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 2×150 CADISUN mét dài 484.789 VND
119 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×1.5 CADISUN mét dài 17.235 VND
120 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×2.5 CADISUN mét dài 22.519 VND
121 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×4 CADISUN mét dài 30.736 VND
122 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×6 CADISUN mét dài 39.260 VND
123 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×10 CADISUN mét dài 57.578 VND
124 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×14 CADISUN mét dài 97.132 VND
125 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×16 CADISUN mét dài 83.885 VND
126 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×25 CADISUN mét dài 123.816 VND
127 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×35 CADISUN 168.167 VND
128 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×50 CADISUN mét dài 235.161 VND
129 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×70 CADISUN mét dài 326.052 VND
130 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×95 CADISUN mét dài 445.940 VND
131 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×120 CADISUN mét dài 555.382 VND
132 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×150 CADISUN mét dài 688.012 VND
133 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×185 CADISUN mét dài 868.296 VND
134 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×240 CADISUN mét dài 1.111.755 VND
135 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×300 CADISUN mét dài 1.380.933 VND
136 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×400 CADISUN mét dài 1.809.278 VND
137 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×2.5+1×1.5 CADISUN mét dài 25.413 VND
138 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×4+1×2.5 CADISUN mét dài 35.278 VND
139 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×6+1×4 CADISUN mét dài 46.103 VND
140 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×10+1×6 CADISUN mét dài 66.606 VND
141 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×16+1×10 CADISUN mét dài 97.498 VND
142 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×25+1×16 CADISUN mét dài 146.996 VND
143 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×35+1×16 CADISUN mét dài 191.609 VND
144 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×35+1×25 CADISUN mét dài 205.757 VND
145 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×50+1×25 CADISUN mét dài 272.312 VND
146 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×50+1×35 CADISUN 287.117 VND
147 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×70+1×35 CADISUN mét dài 376.290 VND
148 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×70+1×50 CADISUN mét dài 398.440 VND
149 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×95+1×50 CADISUN mét dài 517.950 VND
150 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×95+1×70 CADISUN mét dài 546.238 VND
151 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×120+1×70 CADISUN mét dài 655.012 VND
152 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×120+1×95 CADISUN mét dài 694.943 VND
153 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×150+1×70 CADISUN mét dài 786.350 VND
154 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×150+1×95 CADISUN mét dài 827.055 VND
155 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×150+1×120 CADISUN mét dài 862.921 VND
156 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×185+1×95 CADISUN mét dài 995.394 VND
157 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×185+1×120 CADISUN mét dài 1.046.267 VND
158 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×185+1×150 CADISUN mét dài 1.092.029 VND
159 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×240+1×120 CADISUN mét dài 1.281.681 VND
160 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×240+1×150 CADISUN mét dài 1.332.581 VND
161 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×240+1×185 CADISUN mét dài 1.389.374 VND
162 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×300+1×150 CADISUN mét dài 1.597.485 VND
163 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×300+1×185 CADISUN mét dài 1.654.544 VND
164 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3×300+1×240 CADISUN mét dài 1.734.800 VND
165 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 4×1.5 CADISUN mét dài 20.608 VND
166 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 4×2 CADISUN mét dài Liên hệ
167 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 4×2.5 CADISUN mét dài 27.514 VND
168 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 4×4 CADISUN mét dài 38.177 VND
169 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 4×6 CADISUN mét dài 49.522 VND
170 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 4×10 CADISUN mét dài 72.489 VND
171 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 4×16 CADISUN mét dài 106.416 VND
172 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 4×25 CADISUN mét dài 161.072 VND
173 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 4×35 CADISUN mét dài 221.139 VND
174 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 4×50 CADISUN mét dài 310.576 VND
175 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 4×70 CADISUN mét dài 427.258 VND
176 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 4×95 CADISUN mét dài 587.173 VND
177 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 4×120 CADISUN mét dài 730.553 VND
178 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 4×150 CADISUN mét dài 908.106 VND
179 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 4×185 CADISUN mét dài 1.148.462 VND
180 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 4×240 CADISUN mét dài 1.467.359 VND
181 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 4×300 CADISUN mét dài 1.823.045 VND
182 Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 4×400 CADISUN mét dài 2.383.607 VND
183 Dây cáp điện Cadisun, Cáp điện kế MULLER 2×4 CADISUN mét dài 20.212 VND
184 Dây cáp điện Cadisun, Cáp điện kế MULLER 2×6 CADISUN mét dài 25.924 VND
185 Dây cáp điện Cadisun, Cáp điện kế MULLER 2×7 CADISUN mét dài 29.517 VND
186 Dây cáp điện Cadisun, Cáp điện kế MULLER 2×10 CADISUN mét dài 37.566 VND
187 Dây cáp điện Cadisun, Cáp điện kế MULLER 2×11 CADISUN mét dài 39.804 VND
188 Dây cáp điện Cadisun, Cáp điện kế MULLER 2×14 CADISUN mét dài 63.499 VND
189 Dây cáp điện Cadisun, Cáp điện kế MULLER 2×16 CADISUN mét dài 55.718 VND
190 Dây cáp điện Cadisun, Cáp điện kế MULLER 2×22 CADISUN mét dài 95.575 VND
191 Dây cáp điện Cadisun, Cáp điện kế MULLER 2×25 CADISUN mét dài 83.914 VND

>>>Dây cáp điện Trần Phú

>>>Cáp nhôm bọc

>>>>Dây cáp điện Cadivi

Baidu
map